Ład korporacyjny
Home / O spółce / Ład korporacyjny

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA

W DOKUMENCIE „DOBRE PREKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

 

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące stosowania przez METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, uchwalonego uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

 

 

Numer

 

Treść zasady

Wyjaśnienie dotyczące stosowania danej zasady, okoliczności i przyczyny nie stosowania zasady oraz informacja, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie stosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie stosowania danej zasady w przyszłości.

 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednakże z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad oraz interaktywnego dostępu do informacji. Obecnie spółka nie posiada odpowiednich warunków technicznych i lokalowych, które pozwalałyby spełniać powyższe warunki. Ponadto, nakłady finansowe poniesione na transmisję internetową lub rejestrację video byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści wynikających z powyższego działania.
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. W ocenie Spółki przekazywane i udostępniane na stronie internetowej informacje zapewniają inwestorom i akcjonariuszom możliwość dokonania oceny perspektyw rozwoju Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1.

 

 

 

podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa).

 

 

Spółka zamieszcza na stronie internetowej informacje o spółce i jej działalności, z zastrzeżeniem, że informacje te nie są zamieszczane na stronie startowej, ale na odpowiedniej podstronie.
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów. Na stronie internetowej spółki znajduje się opis działalności spółki ze wskazaniem rodzaju działalności, z którego spółka uzyskuje najwięcej przychodów.
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku. Na stronie internetowej spółki znajduje się opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki. Na stronie internetowej spółki zmieszczone są życiorysy zawodowe członków zarządu oraz rady nadzorczej.
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki – zamieszczane są w ramach raportów bieżących dotyczących powołania danego członka rady nadzorczej.
3.6. dokumenty korporacyjne spółki. Dokumenty korporacyjne: Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Zarządu i Regulamin Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej spółki.
3.7. zarys planów strategicznych spółki. Na stronie internetowej spółki zamieszony jest zarys planów strategicznych spółki.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje). Na stronie internetowej spółki zamieszone są prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie. Struktura akcjonariatu spółki, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, znajduje się na stronie internetowej spółki.
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami. Na stronie internetowej spółki zamieszczony jest kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami. Tą osobą jest Jadwiga Szymeczko.
3.11. skreślony
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe. Na stronie internetowej spółki publikowane są raporty bieżące i okresowe (odpowiednio zakładki: Raporty Bieżące/Okresowe).
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. Na stronie internetowej zamieszczone jest kalendarium inwestora, zawierające daty planowanych publikacji finansowych raportów okresowych.

Informacje o planowanych WZA umieszczane są na stronie internetowej odpowiednio wcześnie (przynajmniej 26 dni przed planowanym terminem WZA).

Spółka nie organizuje spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, zamieszczane są na stronie internetowej z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te zamieszczane są w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.
3.15. skreślony
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Pytania i odpowiedzi będą publikowane, o ile zostały sporządzone w formie pisemnej.
3.17. informację na temat informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem. Informacje na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem publikowane są w formie raportów bieżących. Raporty bieżące są dostępne na stronie spółki (zakładka: Raporty Bieżące).
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy. Dotychczas nie było takiego zdarzenia. Jeżeli takie wystąpi, będzie opublikowane w formie raportu bieżącego oraz pojawi się w zakładce Aktualności na stronie internetowej spółki.
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy. Na stronie internetowej zamieszczona jest informacja dotycząca Autoryzowanego Doradcy, którym jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej.
3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta. Na stronie internetowej zamieszczona jest informacja dotycząca Animatora Akcji, którym jest Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej.
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dokument informacyjny (prospekt informacyjny) zamieszony jest na stronie internetowej spółki.
3.22. skreślony
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Strona internetowa spółki jest na bieżąco aktualizowana.
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. Spółka prowadzi stronę internetową i przekazuje raporty bieżące i okresowe w języku polskim.
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. Spółka prowadzi własną stronę internetową dotyczącą Relacji Inwestorskich. W opinii spółki przekazywane i udostępniane w ten sposób informacje zapewniają inwestorom i akcjonariuszom możliwość dokonania bieżącej oceny spółki.
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. Emitent utrzymuje bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta.
7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. Emitent niezwłocznie powiadamia Autoryzowanego Doradcę o każdym zdarzeniu, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków.
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. Emitent zapewnia Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.

 

Informacje na temat wysokości wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej przekazywane są w raporcie rocznym.
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. Informacja na temat wysokości wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie przekazywane są w raporcie rocznym.
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Członkowie zarządu i rady nadzorczej zapraszani są przez spółkę na obrady WZA. Jednakże spółka nie może z całą pewnością zagwarantować ich uczestnictwa w czasie obrad.
11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Spółka nie organizuje spotkań z inwestorami, analitykami oraz mediami, ponieważ nie posiada ku temu odpowiednich warunków lokalowych, ponadto w opinii spółki niezbędne informacje przekazywane są na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru zobowiązywała zarząd do ustalenia ceny emisyjnej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej – sytuacja taka miała miejsce dotychczas jednorazowo przy emisji akcji serii C.
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. Uchwały walnego zgromadzenia zapewniają zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Dotychczas nie było takich zdarzeń.

 

 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Dotychczas nie było takich zdarzeń.
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Spółka nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż zdaniem Spółki przekazywanie raportów okresowych z tak dużą częstotliwością nie jest konieczne. Wszystkie informacje mogące mieć wpływ na działalność i sytuację ekonomiczną spółki przekazywane są natychmiastowo w formie raportów bieżących oraz raportów kwartalnych.
16.A. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Dotychczas nie było takich zdarzeń.
17. skreślony